całodobowy dostęp do platformy eService

Strefa klienta

Transakcja płatnicza jest złożonym procesem, niosącym ze sobą pewne ryzyko. Świadczymy naszym Klientom kompleksowe usługi z zakresu akceptacji transakcji bezgotówkowych, dlatego też jesteśmy zobowiązani doradzać oraz dzielić się najlepszymi praktykami dotyczącymi zarówno zarządzania ryzykiem, jak też jego minimalizowania.

W tej sekcji zarówno masz dostęp do swojego profilu, jak też możesz się dowiedzieć więcej na temat bezpieczeństwa Twoich płatności oraz posiadanych przez nas systemów bezpieczeństwa. Tutaj możesz też pobrać dokumenty, niezbędne do naszej współpracy.

kłódka przedstawiająca logowanie do portalu klienta eService

Zaloguj się do portalu klienta

Portal Klienta to miejsce, w którym znajdziesz wszystkie informacje związane z usługami i obsługą urządzeń płatniczych dostarczanych przez eService.

Mężczyzna sprawdzający raporty finansowe związane z akceptacją płatności bezgotówkowych

Dostęp do platformy raportowej

Express Informacji Finansowych to miejsce, w którym przez 24 godziny na dobę znajdziesz dane finansowe związane z akceptacją płatności bezgotówkowych w Twojej firmie.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „eService” lub „Administrator” ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94, kod pocztowy 01-102 Warszawa.

2) Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail rodo@eservice.com.pl lub gprd@eservice.com.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.eservice.pl/strefa-klienta/, czat dostępny na stronie https://www.eservice.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 533 22 22, przez Portal Klienta pod adresem https://portal.eservice.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3) eService wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. Korespondencję w tej sprawie można przekazać drogą elektroniczną, na adres e-mail: dpo@globalpay.com lub pisemnie – na adres: Bird & Bird DPO Services SRL, z siedzibą Avenue Louise 235 b 1, 1050 Bruksela, Belgia. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

   a) w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;

   b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na eService na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym regulacji dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawy o usługach płatniczych oraz przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679;

   c) w celu wypełnienia obowiązków ciążących na eService na mocy Regulaminów MOP lub Standardów PCI DSS  podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora polegający na zapewnieniu zgodności ze standardami branżowymi (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679);

   d) dla celów prowadzenia badań jakości obsługi – podstawą prawną przetwarzania w okresie umowy jest prawnie uzasadniony interes eService (art. 6 ust.1 lit f Rozporządzenia 2016/679), uzasadnionym interesem eService jest pozyskiwanie informacji o poziomie satysfakcji klientów ze świadczonych usług. Po zakończeniu umowy, podstawą prawną przetwarzania danych dla ww. celu jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6  ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679);

   e) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes eService (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), uzasadnionym interesem eService jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej;

   f) w celu kierowania do Pani/Pana przez eService treści marketingowych; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes eService (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679), uzasadniony interes eService polega na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych drogą pocztową w trakcie wykonywania umowy, a także drogą telefoniczną, e-mailową lub SMS/MMS-ową w zależności od tego, na którą drogę komunikacji wyraził(a) Pani/Pan zgodę. W zakresie przetwarzania danych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych na dane adresowe po rozwiązaniu umowy oraz w zakresie dotyczącym podmiotów z Grupy Kapitałowej eService oraz partnerów biznesowych eService podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679);

   g) w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, w szczególności typu chargeback – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes eService (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679);

   h) w celu przeprowadzenia weryfikacji w ramach oceny ryzyka przed nawiązaniem współpracy w zakresie danych znajdujących się w ogólnodostępnych źródłach, takich jak w szczególności rejestry informacji gospodarczej i strony internetowe oraz informacje dostępne publicznie - podstawą takiego przetwarzania jest uzasadniony interes eService (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679);

   i) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu eService polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, a także na windykacji długów – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes eService (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679).

5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:

   a) Bankowi PKO BP S.A,

   b) Podmiotom Powiązanym Banku,

   c) Podmiotom Powiązanym i agentom eService,

   d) dostawcom systemów informatycznych i usług IT,

   e) podmiotom świadczącym na rzecz eService usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy, m.in. takie jak obsługa infolinii eService, rozpatrzenie reklamacji, usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, badanie jakości obsługi, dochodzenie należności, usługi prawne, analityczne i marketingowe,

   f) operatorom pocztowym i kurierom,

   g) bankom w zakresie realizacji płatności.

   h) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

6) Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom zewnętrznym dostarczającym usługi dla eService znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w USA.  Na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (KE) dot. Tarczy Prywatności USA zostało uznane za państwo zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego w EOG w odniesieniu do podmiotów wpisanych do wykazu podmiotów uczestniczących w programie Tarcza Prywatności. W przypadku przekazywania danych osobowych podmiotom nieuczestniczącym w programie Tarcza Prywatności eService zapewnia odpowiednie zabezpieczenia za pomocą standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez KE.

7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez eService. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

8) Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych oświadczenie o wycofaniu zgody należy kierować drogą pisemną na adres siedziby lub elektroniczną pod adresem e-mail rodo@eservice.com.pl lub gprd@eservice.com.pl,

9) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

10) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

12) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów, dla których podstawą jest uzasadniony interes, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych wniesienie sprzeciwu powinno odbywać się drogą pisemną na adres siedziby lub elektroniczną pod adresem e-mail rodo@eservice.com.pl lub gprd@eservice.com.pl,

13) Podanie danych osobowych jest wymagane przez eService w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez eService jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

14) Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez eService dostępnych jest w sekcji Polityka prywatności na stronie internetowej www.eservice.pl.

Poznaj eService

strefa-klienta

Strefa klienta

Bezpieczenstwo i jakość usług

Bezpieczeństwo i jakość usług

platnosci

Płatności mobilne - BLIK