Pracownicy eService rozmawiajacy o zasdach ładu korporacyjnego eService

Zasady Ładu Korporacyjnego przyjęte przez eService

Informacja o wdrożeniu Zasad Ładu Korporacyjnego w Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.

eService wdrożył i stosuje „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowiące załącznik do uchwały nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r („Zasady”), poprzez ich zaimplementowanie w przyjętym przez Zgromadzenie Wspólników dokumencie ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO ESERVICE oraz odpowiednich aktach normatywnych i regulacjach wewnętrznych. Przy wdrażaniu Zasad zastosowano następujące wyłączenie:

Jednostka redakcyjna Zasada Uzasadnienie dla wyłączenia
§ 13 ust. 1. Organ zarządzający powinien mieć charakter kolegialny. W Spółce nie stosuje się zasady kolegialności Zarządu. Spółka posiada przejrzystą oraz adekwatną do skali i charakteru prowadzonej działalności strukturę, w której podległość służbowa, zadania oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności są wyraźnie przypisane i odpowiednio podzielone. Struktura organizacyjna obejmuje i odzwierciedla cały obszar działalności Spółki wyraźnie wyodrębniając każdą kluczową funkcję w obrębie wykonywanych zadań, natomiast Prezes Zarządu posiada kompetencje do prowadzenia spraw Spółki wynikające z wiedzy, doświadczenia, umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonej funkcji, dając rękojmię należytego wykonywania powierzonych mu obowiązków.
§ 22 ust. 1. W składzie organu nadzorującego instytucji nadzorowanej powinien być zapewniony odpowiedni udział członków niezależnych, a tam gdzie jest to możliwe powoływanych spośród kandydatów wskazanych przez udziałowców mniejszościowych. Niezależność przejawia się przede wszystkim brakiem bezpośrednich i pośrednich powiązań z instytucją nadzorowaną, członkami organów zarządzających i nadzorujących, znaczącymi udziałowcami i podmiotami z nimi powiązanymi. W Spółce nie stosuje się zasady niezależności w stosunku do członków Rady Nadzorczej, rozumianej jako zapewnienie odpowiedniego udziału członków niezależnych w jej składzie, ponieważ biorąc pod uwagę strukturę właścicielską Spółki (brak akcjonariatu rozproszonego), mimo braku stosowania powyższej zasady, ryzyko nienależytej ochrony Wspólników mniejszościowych nie występuje.

Rada Nadzorcza Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. pozytywnie oceniła stosowanie przez Spółkę „Zasad ładu korporacyjnego eService” w 2017 roku.

Poznaj eService

zarzad-i-struktura

Zarząd i struktura spółki

nagrody-i-referencje

Nagrody i referencje

oferta

Oferta