Grupa osób ubranych w stroje biznesowe rozmawia o tym, czym jest ESG dla firmy

Czym dla firmy jest ESG

W eService prowadzimy odpowiedzialny biznes uwzględniający potrzeby klientów, pracowników i społeczeństwa, a także dbamy o środowisko naturalne oraz ochronę klimatu. Zdajemy sobie sprawę, że tylko poprzez wspólne działanie możemy chronić naszą planetę, dlatego przykładamy szczególną wagę do realizacji celów zrównoważonego rozwoju przyjętych przez państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych w rezolucji Agenda 2030.

Więcej na temat celów zrównoważonego rozwoju znajdziesz tutaj.

Infografika przedstawiająca cele zrównoważonego rozwoju firmy eService

Nasze działania

W ramach podejmowanych działań realizujemy wszystkie cele Agendy 2030, jednak większość podejmowanych działań dotyczy głównie 7 wybranych celów.  Do ich realizacji przykładamy największą wagę i są to:

Infografika przedstawiająca najważniejsze cele zrównoważonego rozwoju firmy eService
odpowiedzialnosc

Społeczna odpowiedzialność

Niezwykle istotne dla nas są działania, dzięki którym możemy wywierać pozytywny wpływ na społeczeństwo, dlatego aktywnie angażujemy się w akcje wspierające przedsiębiorców i pracowników.

Dłoń trzymająca biały terminal płatniczy

Program Polska Bezgotówkowa

Wspieramy przedsiębiorców, którzy do tej pory w swoich placówkach nie zapewniali możliwości przyjmowania płatności bezgotówkowych. Jednym z takich działań jest możliwość korzystania z terminala płatniczego w ramach Programu Polska Bezgotówkowa.

Płacę i Pomagam

Płacę i Pomagam to inicjatywa adresowana do przedsiębiorców, którzy przy okazji transakcji płatniczych realizowanych za pomocą terminala POS chcieliby zaoferować swoim klientom możliwość przekazania datku na cele charytatywne.

Dzięki temu rozwiązaniu pomoc trafia od razu do tych, którzy najbardziej jej potrzebują.

esg2
Mężczyźni grający w piłkę nożną w ramach wolontariatu pracowniczego

Wolontariat pracowniczy

Wiemy, że razem możemy więcej dlatego wspólnie działamy w ramach wolontariatu pracowniczego. Co roku bierzemy czynny udział w wydarzeniach sportowych, którym przyświeca szczytny cel. Cieszymy się, że nasze aktywności mogą czynić dobro ;).

Organizujemy też wiele aktywności w biurze, podczas których dzielimy się wiedzą, a także spotykamy się z ekspertami z wielu dziedzin. Dbamy też o to co w życiu najważniejsze, czyli zdrowie nasze oraz naszych bliskich.


beauty

OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach zrównoważonego rozwoju dążymy do racjonalnego korzystania z zasobów i wspierania naszego otoczenia.

W trosce o naszą planetę

Jesteśmy świadomi zagrożeń dla środowiska, w którym żyjemy, dlatego podejmujemy szereg inicjatyw w trosce o naszą planetę.
Wierzymy, że małymi krokami możemy wiele osiągnąć, więc segregujemy odpady, staramy się minimalizować zużycie papieru oraz odpowiedzialnie utylizujemy odpady elektroniczne.

Dłonie trzymające makietę Ziemi na tle paproci i mchu
Infografika przedstawiająca zalety przejścia na e-faktury w eService

Proste i wygodne eFaktury

Zachęcamy naszych klientów do korzystania z e-faktury, która ma wiele zalet nie tylko dla klientów, ale także dla środowiska. To bardzo wygodne rozwiązanie umożliwiające pobranie faktury w dogodnej chwili, bez konieczności odbierania korespondencji papierowej, czyli bez chodzenia na pocztę i bez kontaktu z listonoszem.

Przejście na e-fakturę jest niezwykle proste!

Inicjatywa Ekozwrot

Incjatywa Ekozwrot to szansa na przywrócenie do użytku niewykorzystywanego terminala płatniczego PAX.

Cieszymy się, że wspólnie z naszymi klientami dokładamy cegiełkę do ochrony środowiska i zasobów naturalnych naszej planety. Przekazany terminal zostaje poddany profesjonalnemu przeglądowi i odświeżeniu, by móc ponownie służyć do bezpiecznego i wygodnego przyjmowania płatności u innego przedsiębiorcy.

Zielone rośliny umieszczone w żarówce zwisającej z sufitu

Ikona obrazująca ład korporacyjny

ŁAD KORPORACYJNY

Prezes eService - najbardziej wpływową kobieta branży płatniczej

Kapituła rankingu organizowanego przez Cashless.pl – jednego z największych portali branży fintech – drugi rok z rzędu zdecydowała, że to Joanna Seklecka, prezes eService, jest najbardziej wpływową kobietą polskiej branży płatniczej. Laureatki wybrane zostały przez przedstawicieli rynku płatności oraz zwyciężczynie poprzednich edycji konkursu.

W styczniu 2020 r. Joanna Seklecka została przewodniczącą Komitetu Agentów Rozliczeniowych, który pełni funkcję konsultacyjno-doradczą przy Związku Banków Polskich.

Joanna Seklecka — prezes eService

Zasady Ładu Korporacyjnego przyjęte przez eService

Informacja o wdrożeniu Zasad Ładu Korporacyjnego w Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych
eService Sp. z o.o.

eService wdrożył i stosuje „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowiące załącznik do uchwały nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r („Zasady”), poprzez ich zaimplementowanie w przyjętym przez Zgromadzenie Wspólników dokumencie ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO ESERVICE oraz odpowiednich aktach normatywnych i regulacjach wewnętrznych.
Przy wdrażaniu Zasad zastosowano następujące wyłączenie:

§ 13 ust. 1.
Organ zarządzający powinien mieć charakter kolegialny.
W Spółce nie stosuje się zasady kolegialności Zarządu. Spółka posiada przejrzystą oraz adekwatną do skali i charakteru prowadzonej działalności strukturę, w której podległość służbowa, zadania oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności są wyraźnie przypisane i odpowiednio podzielone. Struktura organizacyjna obejmuje i odzwierciedla cały obszar działalności Spółki wyraźnie wyodrębniając każdą kluczową funkcję w obrębie wykonywanych zadań, natomiast Prezes Zarządu posiada kompetencje do prowadzenia spraw Spółki wynikające z wiedzy, doświadczenia, umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonej funkcji, dając rękojmię należytego wykonywania powierzonych mu obowiązków.
§ 22 ust. 1.
W składzie organu nadzorującego instytucji nadzorowanej powinien być zapewniony odpowiedni udział członków niezależnych, a tam gdzie jest to możliwe powoływanych spośród kandydatów wskazanych przez udziałowców mniejszościowych. Niezależność przejawia się przede wszystkim brakiem bezpośrednich i pośrednich powiązań z instytucją nadzorowaną, członkami organów zarządzających i nadzorujących, znaczącymi udziałowcami i podmiotami z nimi powiązanymi.
W Spółce nie stosuje się zasady niezależności w stosunku do członków Rady Nadzorczej, rozumianej jako zapewnienie odpowiedniego udziału członków niezależnych w jej składzie, ponieważ biorąc pod uwagę strukturę właścicielską Spółki (brak akcjonariatu rozproszonego), mimo braku stosowania powyższej zasady, ryzyko nienależytej ochrony Wspólników mniejszościowych nie występuje.
Rada Nadzorcza Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. pozytywnie oceniła stosowanie przez Spółkę „Zasad ładu korporacyjnego eService” w 2017 roku.