Obsługa terminala płatniczego eService - pytania i odpowiedzi

Obsługa terminala płatniczego

Płatność na terminalu można wykonać używając jednego z trzech czytników: magnetycznego, chipowego lub zbliżeniowego.

Realizacja płatności kartą może wymagać konieczności przekazania karty kasjerowi. W takim przypadku przed przyjęciem transakcji należy upewnić się czy karta nie jest uszkodzona, nie nosi śladów podrobienia lub przerobienia oraz czy jest podpisana.

Po wstępnej weryfikacji karty na terminalu proszę wprowadzić kwotę transakcji (pamiętając o uzupełnieniu sumy groszami) i zatwierdzić zielonym przyciskiem. W zależności od wybranego sposobu płatności należy wprowadzić kartę:

 • Przy użyciu karty z mikroprocesorem, kartę należy umieścić w czytniku kart mikroprocesorowych chipem do góry tak, aby chip znajdował się z przodu karty.
 • Przy użyciu kart z paskiem magnetycznym kartę należy umieścić w czytniku umieszczonym po prawej stronie terminala. Pasek powinien znajdować się w dolnej części karty i być skierowany w stronę terminala. Następnie zdecydowanym ruchem należy przeciągnąć kartą w kierunku „z góry – w dół”.
 • Kiedy na ekranie terminala pojawi się komunikat Wprowadź PIN należy poprosić klienta o wpisanie go na Pin Padzie lub bezpośrednio na terminalu.
 • Po wprowadzeniu Kodu PIN nastąpi autoryzacja transakcji i weryfikacja wprowadzonego numeru PIN. Należy zaczekać na wynik operacji.
 • Następnie pojawi się wydruk z terminala potwierdzający dokonanie transakcji sprzedaży.
 • Po wykonaniu transakcji z Kodem PIN terminal wyświetli ekran z zapytaniem
 • o wydruk kopii. Jeżeli chcesz wydrukować kopię potwierdzenia transakcji sprzedaży proszę wybrać TAK. Jeżeli nie chcesz kopii wykonanej transakcji proszę wybrać NIE, następnie terminal powróci do ekranu startowego.
 • Po wprowadzeniu kwoty sprzedaży oraz karty terminal wydrukuje potwierdzenie dokonania transakcji sprzedaży.
 • Proszę podać wydruk klientowi w celu akceptacji transakcji. Klient ma obowiązek podpisać wydruk.
 • Po otrzymaniu wydruku proszę sprawdzić zgodność podpisu klienta z wzorem podpisu na karcie. Jeżeli podpis jest zgodny proszę wybrać TAK i zaczekać na następny wydruk z terminala potwierdzający zakończenie transakcji sprzedaży z napisem w stopce wydruku „KOPIA DLA KLIENTA”.
 • Jeżeli podpis klienta na wydruku jest niezgodny z wzorem podpisu na karcie proszę wybrać NIE, terminal dokona unieważnienia transakcji potwierdzając je wydrukiem UNIEWAŻNIENIE.
 • W przypadku unieważnienia transakcji pojawi się następny ekran z zapytaniem czy drukować kopię unieważnienia transakcji dla klienta. Jeżeli klient chce otrzymać kopię unieważnienia transakcji proszę wybrać TAK. Jeżeli kopia unieważnienia transakcji nie jest potrzebna proszę wybrać NIE. Terminal powróci do ekranu startowego.

Zakończenie operacji sygnalizowane będzie na ekranie terminala komunikatem: „Transakcja zakończona”; dla kart chipowych: „Transakcja zakończona. Usuń kartę z czytnika” oraz poprzez przerywany sygnał dźwiękowy terminala. Następnie terminal powróci do ekranu startowego.

Karta zbliżeniowa zawiera funkcjonalność pozwalającą na dokonanie zapłaty poprzez zbliżenie karty do specjalnego czytnika. Transakcje zbliżeniowe dotyczą kart VISA (Paywave) jaki i MasterCard (PayPass).
Transakcje zbliżeniowe (w przypadku płatności do 100 zł) nie wymagają dodatkowej weryfikacji kodem PIN lub podpisem. Transakcje kartami zbliżeniowymi dotyczące płatności powyżej 100 zł są możliwe, ale wymagają dodatkowej weryfikacji kodem PIN lub podpisem.
 • Po wprowadzeniu kwoty i zatwierdzeniu jej zielonym przyciskiem na terminalu pojawi się komunikat: „Zbliż lub wprowadź kartę”
 • Na wyświetlaczu czytnika kart zbliżeniowych ukaże się wprowadzona kwota transakcji
 • Klient powinien zbliżyć kartę do czytnika na odległość kilku centymetrów
 • Po sygnale dźwiękowym transakcja zostanie zakończona wydrukiem
Na ekranie terminala pojawi się pytanie o wydruk kopi transakcji.

Zasady działania funkcji unieważnienia transakcji:

 • Unieważnienia można dokonać tylko w tym samym dniu, w którym była dokonana płatność kartą do momentu zrobienia zamknięcia dnia
 • Anulacje transakcji można dokonać jedynie na kwotę równą transakcji sprzedaży
 • Do wykonania unieważnienia konieczne jest użycie numeru rachunku widocznego na potwierdzeniu pierwotnej sprzedaży (patrz pkt 1.1)
 • W przypadku unieważnienia, prowizja od pierwotnej sprzedaży nie jest pobierana

   Zasady działania funkcji zwrot:

 • Zwrot można dokonać w dowolnym terminie od daty transakcji sprzedaży
 • Zwrot można dokonać na kwotę mniejszą bądź równą wartości pierwotnej transakcji
 • Do wykonania zwrotu konieczne jest użycie tej samej karty płatniczej, którą została przyjęta pierwotna płatność
 • W przypadku zwrotu prowizja od pierwotnej sprzedaży jest naliczana i nie zostanie zwrócona
Transakcji zwrotu dokonuje się, gdy klient chce zwrócić towar kupiony przy użyciu karty. Można ją przeprowadzić używając karty, która była wykorzystywana w momencie zakupu. Klient powinien okazać wydruk z terminala dotyczący zakupu towaru.

W celu wykonania transakcji zwrotu należy:
 1. Z menu terminala wybrać z menu terminala funkcje zwrot.
 2. Włożyć do terminala kartę płatniczą.
 3. Wprowadzić kwotę zwrotu i zatwierdzić zielonym klawiszem.
 4. Terminal wydrukuje potwierdzenie zwrotu.

Należy pamiętać, iż transakcja zwrotu powinna być wykonana na tą sama kartę , którą była wykonana transakcja pierwotnej sprzedaży.

W przypadku transakcji zwrotu w walucie, proszę wprowadzić kwotę w PLN, wybrać walutę, wprowadzić kurs wymiany oraz kwotę transakcji w walucie i potwierdzić zielonym przyciskiem. Następnie wprowadzić kartę do terminala i odebrać wydrukowane potwierdzenie transakcji zwrotu. Ostatnim krokiem jest sprawdzenie zgodności podpisów i ostateczne zatwierdzenie transakcji.

Unieważnienie jest to wycofanie transakcji sprzedaży/zwrotu przed przekazaniem jej do rozliczenia, można je wykonać jedynie przed zamknięciem dnia. Przed wykonaniem unieważnienia należy przygotować wydruk potwierdzający transakcję, która ma zostać wycofana.

W celu wykonania transakcji unieważnienia należy:

 1. Z menu terminala wybrać funkcje unieważnienie.
 2. Wprowadzić kwotę transakcji i zatwierdzić zielonym przyciskiem.
 3. Wprowadzić numer rachunku i zatwierdzić zielonym klawiszem. Numer rachunku znajduje się w prawym górnym rogu wydruku (rach numer/receipt no).
 4. Terminal wydrukuje potwierdzenie unieważnienia.

 

Unieważnienie jest to wycofanie transakcji sprzedaży przed przekazaniem jej do rozliczenia, można je wykonać jedynie przed zamknięciem dnia. Przed wykonaniem unieważnienia należy przygotować wydruk potwierdzający transakcję, która ma zostać wycofana, następnie z Menu startowego należy wybrać Unieważnienie. Z wydruku pierwotnej transakcji sprzedaży, należy wpisać numer rachunku, który ma zostać unieważniony i potwierdzić zielonym klawiszem. Następnie należy wpisać pełną kwotę transakcji w PLN, która ma zostać unieważniona, po zatwierdzeniu zielonym klawiszem terminal wydrukuje potwierdzenie unieważnienia transakcji.

W celu wykonania kopii wydruku z Menu startowego należy wybrać pozycję Kopia. Następnie na terminalu należy wpisać numer transakcji i zatwierdzić zielonym przyciskiem. Możliwe jest wydrukowanie kopii dowolnego potwierdzenia transakcji wykonanej od ostatniego zamknięcia dnia.

W celu odblokowania pre-autoryzacji, należy postępować zgodnie poniższa instrukcją:

 1. Wybrać opcję Anulow. Preautory. z MENU startowego;
 2. Wprowadzić KOD AUTORYZACJI, znajdujący się na wydruku potwierdzenia preautoryzacji, i zatwierdzić zielonym przyciskiem;
 3. Wprowadzić KWOTĘ preautoryzacji  i zatwierdzić zielonym przyciskiem (wówczas terminal wydrukuje potwierdzenie anulowania pre-autoryzacji);
 4. Aby wydrukować kopię potwierdzenia anulacji preautoryzacji, należy wybrać TAK.

Transakcja anulowania powinna odbyć się na tym samym terminalu, na którym została wykonana preautoryzacja.

Funkcja pozwala na wycofanie preautoryzacji w terminie 14 dni od momentu wykonania transakcji preautoryzacji.

W tym celu należy wydrukować Zestawienie. Funkcja pozwala na wydruk sumy wszystkich transakcji dokonanych od ostatniego zerowania licznika przy zestawieniu i może być wykorzystana do wewnętrznych rozliczeń (np. w systemie zmianowym).

Wartość i ilość transakcji jest sumowana dla każdego rodzaju transakcji (sprzedaż, zwrot, etc.) oraz z podziałem na poszczególne organizacje wydające karty płatnicze (np.: VISA, MAESTRO, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS).

Zestawienie transakcji na terminalu Verfione. Po kliknięciu instrukcja.

 1. Przycisk menu – pierwszy klawisz z lewej strony pod wyświetlaczem
 2. Klawisz – Płatność
 3. Pierwszy klawisz z lewej strony, aby zejść niżej w menu
 4. Klawisz funkcyjny odpowiadający pozycji „Funkcje administracyjne”
 5. Hasło: 123456, zatwierdź zielonym przyciskiem
 6. Przycisk - Zestawienie

Zestawienie na terminalu na terminalu Ingenico. Po kliknięciu instrukcja.

 1. Żółty klawisz
 2. Hasło: 123456, zatwierdź zielonym przyciskiem
 3. Strzałka w dół
 4. Zielony klawisz, pozycja zestawienie

Wszystkie informacje na temat usługi BLIK dostępne są po uruchomieniu poniższego linku:

https://www.eservice.pl/produkty-i-uslugi/platnosci-mobilne/

Każdy z tych systemów działa w oparciu o wirtualny portfel umiejscowiony w telefonie, do którego przypisana jest jedna bądź więcej kart płatniczych. Podczas płatności system nie udostępnia prawdziwego numeru karty, tylko numer wirtualnego konta Klienta. Płatność telefonem przypomina płatność kartą zbliżeniową, wystarczy zbliżyć urządzenie do terminala POS. W przypadku transakcji o wartości powyżej 100 zł należy wpisać dodatkowo kod PIN na terminalu.

Jak to działa od strony użytkownika telefonu?

 • Klient pobiera aplikację na swój telefon i dodaje do wirtualnego portfela kartę płatniczą;
 • Podczas płatności wystarczy uruchomić aplikację w urządzeniu mobilnym i zbliżyć je do terminala płatniczego, akceptującego płatności zbliżeniowe;

W niektórych przypadkach wymagana jest dodatkowa weryfikacja transakcji kodem PIN na terminalu bądź kodem dostępu na urządzeniu mobilnym.

W przypadku, gdy zostanie Państwu skradziony terminal należy natychmiast kontaktować się z Centrum Obsługi Akceptanta (22 533 22 22) w celu dokonania blokady urządzenia oraz uzyskania informacji o dalszych krokach postępowania. W celu szybkiej identyfikacji Państwa firmy w systemie prosimy o przygotowanie numeru POS ID, który znajduje się na protokole przekazania terminala POS lub wydruku z terminala POS.

Powodów „Odmowy” może być wiele i są one zależne od banku wydawcy karty. Niektóre z nich będą wskazane na wydruku potwierdzającym transakcję, wyjaśnień w zakresie pozostałych posiadaczowi karty może udzielić tylko bank wydawcy karty. Dla upewnienia się, że odmowa nie jest wynikiem błędu komunikacji, warto dokonać ponownej próby transakcji.

Kilkukrotne, kolejne wprowadzenie błędnego kodu PIN powoduje blokadę karty. W związku z powyższym na terminalu może pojawić się komunikat ZATRZYMAJ KARTĘ, wówczas osoba obsługująca terminal ma prawo zatrzymać kartę w innym przypadku kartę należy zwrócić okazicielowi karty. Okaziciel karty powinien skontaktować się z bankiem, który wydał kartę w celu ustalenia dalszej ścieżki postępowania.

Podpisanie karty wymagane jest w regulacjach pomiędzy bankiem a posiadaczem karty. Karta niepodpisana jest nieważna i sprzedawca nie może akceptować takiej karty. Niepodpisanie karty jest niebezpieczne dla jej posiadacza, ponieważ stwarza ryzyko, iż karta może zostać podpisana i wykorzystana przez osobę nieuprawnioną do momentu jej zastrzeżenia. W przypadku, gdy, sprzedawca otrzyma niepodpisaną kartę powinien poprosić kupującego o jej podpisanie, okazanie dokumentu tożsamości oraz sprawdzenie podpisu i danych na karcie z okazanym dokumentem (zgodnie z art. 9 Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych). Jeśli posiadacz karty nie zgodzi się na podpisanie karty, sprzedawca nie może przyjąć płatności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy bezwzględnie o pilny kontakt z Centrum Obsługi Akceptanta pod numerem telefonu: 22 533 22 22.

Żądanie zatrzymania karty oznacza, że bank - wydawca karty po sprawdzeniu w swojej bazie danych wydał dyspozycję zatrzymania karty. Polecenie zatrzymania karty może być wydane telefonicznie przez pracownika Centrum Obsługi Akceptanta eService lub komunikatem na wyświetlaczu terminala (jedynym wyjątkiem, który pozwala na odstąpienie od tego obowiązku, jest zagrożenie życia lub zdrowia – wówczas osoba obsługująca terminal ma obowiązek wypełnić opis zdarzenia i przesłać go do eService (poniżej znajduje się link do pobrania formularza).
Osoba obsługująca terminal może wyjaśnić klientowi, że bank zażądał zatrzymania karty (to bank, a nie okaziciel jest jej właścicielem). Zatrzymaną lub znalezioną kartę w zależności od jej rodzaju, należy:

 • w przypadku kart z paskiem magnetycznym - naciąć pomiędzy paskiem magnetycznym a paskiem do podpisu, pamiętając o tym, by nacięcie sięgało od 1/2 do 2/3 długości karty. Nacięcie należy wykonać od tego końca, na którym nie ma hologramu, uważając przy tym, aby nie uszkodzić paska magnetycznego, paska do podpisu oraz hologramu.
 • w przypadku kart z mikroprocesorem (chipem) - naciąć prawy górny róg karty (róg znajdujący się naprzeciw chipa) pod kątem około 45° na głębokość 2-2,5 cm.

Naciętą kartę wraz z wypełnionym i podpisanym protokołem zatrzymania karty (poniżej znajduje się formularz do druku) należy odesłać pocztą do eService na adres wskazany na formularzu.

Protokół zatrzymania karty: Pobierz

Opis zdarzenia: Pobierz

Za karty zatrzymane i odesłane do eService może być wypłacona nagroda w wysokości ustalonej przez wydawcę karty.

Znalezioną kartę należy zwrócić do banku, który wydał kartę, bądź przesłać do organizacji, której logo widnieje na karcie. Karta jest własnością banku - wydawcy, nie zaś osoby, której imię i nazwisko widnieje na karcie.

Do korzystania z karty uprawniona jest tylko ta osoba, której imię i nazwisko widnieje na karcie. Tym samym sprzedawca nie może przyjmować zapłaty kartą nienależącą do osoby płacącej, nawet jeśli ta osoba jest małżonkiem osoby posługującej się kartą. Regulacja ta wynika z Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych oraz Umowy o kartę płatniczą między bankiem a posiadaczem karty.

Karta przedpłacona nie wymaga posiadania rachunku w banku wydającym kartę (karta ma swój osobny rachunek). Niektóre karty przedpłacone są niespersonalizowane, co oznacza, że może płacić nią każdy, kto podpisze się na pasku podpisu na karcie jako jej użytkownik. Warunkiem dokonania transakcji jest wcześniejsze zasilenie rachunku karty kwotą do dyspozycji. Taka karta może być podarowana w prezencie osobie trzeciej. Po wykorzystaniu kwoty dostępnej na rachunku karty istnieje możliwość ponownego jego zasilenia.

Numer POS ID to numer terminala płatniczego. Znajduje się na każdym wydruku z terminala, w lewym górnym narożniku wydruku, pod danymi adresowymi firmy lub na naklejce umieszczonej na terminalu POS. PROSIMY O PODAWANIE TEGO NUMERU PRZY KAŻDYM KONTAKCIE Z CENTRUM OBSŁUGI AKCEPTANTA W KAŻDEJ SPRAWIE DOTYCZĄCEJ TERMINALA – to usprawni identyfikację i przyspieszy rozwiązanie zgłoszenia.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszymi doradcami przez telefon, chat lub formularz. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Poznaj eService

Zarzad i struktura

Zarząd i struktura

Produkty i uslugi

Oferta

terminale-platnicze-1

Usługi na terminalach