Spolka nalezaca do EVO Payments International

Zasady Ładu Korporacyjnego przyjęte przez eService

Informacja o wdrożeniu Zasad Ładu Korporacyjnego w Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.

eService wdrożył i stosuje „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowiące załącznik do uchwały nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r („Zasady”), poprzez ich zaimplementowanie w przyjętym przez Zgromadzenie Wspólników dokumencie ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO ESERVICE oraz odpowiednich aktach normatywnych i regulacjach wewnętrznych. Przy wdrażaniu Zasad zastosowano następujące wyłączenie:

 

Jednostka redakcyjna

Zasada

Uzasadnienie dla wyłączenia

§ 22 ust. 1.

W składzie organu nadzorującego instytucji nadzorowanej powinien być zapewniony odpowiedni udział członków niezależnych, a tam gdzie jest to możliwe powoływanych spośród kandydatów wskazanych przez udziałowców mniejszościowych. Niezależność przejawia się przede wszystkim brakiem bezpośrednich i pośrednich powiązań z instytucją nadzorowaną, członkami organów zarządzających i nadzorujących, znaczącymi udziałowcami i podmiotami z nimi powiązanymi.

W Spółce nie stosuje się zasady niezależności w stosunku do członków Rady Nadzorczej, rozumianej jako zapewnienie odpowiedniego udziału członków niezależnych w jej składzie, ponieważ biorąc pod uwagę strukturę właścicielską Spółki (brak akcjonariatu rozproszonego), mimo braku stosowania powyższej zasady, ryzyko nienależytej ochrony Wspólników mniejszościowych nie występuje.

 

Rada Nadzorcza Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. pozytywnie oceniła stosowanie przez Spółkę „Zasad ładu korporacyjnego eService” w 2015 roku.

 

Polityka informacyjna eService Sp. z o.o. w zakresie kontaktów z Klientami i udziałowcami