Spolka nalezaca do EVO Payments International

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ (WHISTLEBLOWING)

W tym miejscu pracownik eService lub osoba wykonująca czynności na rzecz eService może zgłosić stwierdzone rzeczywiste lub potencjalne naruszenie przepisów prawa i regulacji wewnętrznych (w tym przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).

W zgłoszeniu należy podać jak najwięcej informacji na temat naruszenia, w szczególności informacje wyjaśniające na czym polega naruszenie, a także informacje pozwalające ustalić tożsamość osób uczestniczących w naruszeniu, w celu umożliwienia prowadzenia skutecznego postępowania wyjaśniającego.

UWAGA: Jeśli w naruszeniu uczestniczy członek zarządu eService lub pracownik innego niż eService podmiotu Grupy Kapitałowej EVO Payments, przejdź od razu do  witryny dostępnej pod adresem: www.ethicspoint.com

ZGŁOSZENIE W SPOSÓB ANONIMOWY

Zgłoszenie może być dokonane w sposób anonimowy. Oznacza to, że nie musisz wypełniać pól [Imię i nazwisko] oraz [Adres e-mail] lub pozostawiać jakichkolwiek informacji pozwalających na ustalenie Twojej tożsamości. Informacje takie nie będą wówczas nigdzie automatycznie zachowywane.

Dokonuj zgłoszenia w sposób anonimowy zawsze, gdy podejrzewasz, że zgłoszenie może przynieść Ci szkodliwe skutki, w szczególności wówczas, gdy obawiasz się zastosowania odwetu ze strony osoby, która dopuściła się naruszenia lub ze strony osób, które z różnych powodów mogą usiłować ją chronić.

Zgłoszenie naruszenia

Zgłaszanie naruszeń

Zgłaszanie naruszeń
captcha