Informacje o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych - eService

Informacja o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest eService Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 94.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail rodo@eservice.com.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 533 22 22, lub pisemnie na adres eService Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 94.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@eservice.com.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:w przypadku udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia 2016/679, a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
 •  
  1. w celu realizacji umów zawartych przez Administratora z agencjami rekrutacyjnymi; agencjami doradztwa personalnego – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość realizacji zapisów, wzajemnych zobowiązań, wynikających z umów zawartych pomiędzy Administratorem a agencjami rekrutacyjnymi lub agencjami doradztwa personalnego; 
  2. dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  3. w celu weryfikacji posiadanych przez Panią/Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;
  4. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, agencje doradztwa personalnego, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT
 1. w przypadku udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze Pani/ Pana danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 [Rozporządzenie 2016/679] w związku z przepisami Kodeksu pracy), a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
 2. Pani/Pana dane osobowe, zawarte w dokumentach aplikacyjnych, pozyskane przez Administratora zarówno w toku bezpośredniej rekrutacji jak i za pośrednictwem współpracujących agencji rekrutacyjnych; agencji doradztwa personalnego będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata przez Administratora, a następnie przez okres 1 roku, na wypadek gdyby koniecznym było powtórzenie procesu rekrutacyjnego, oraz w związku z realizacją usprawiedliwionego interesu Administratora opisanego w pkt. 4c).
 3. W przypadku zaś wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż 2 lata od momentu otrzymania aplikacji. Wskazane okresy przetwarzania mogą zostać każdorazowo przedłużone o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 4. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a w zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody w sposób zautomatyzowany prawo do przenoszenia danych osobowych.
 6. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 4d) i 4e) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
 8. Podanie danych osobowych jest wymagane:
 9. w przypadku udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - przez Kodeks pracy;
 10. w razie udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej - dla celów prowadzenia rekrutacji.

Poznaj eService

polityka prywatnosci

Polityka prywatności

strefa-klienta

Strefa klienta

platnosci

Płatności internetowe