05_Wiedza

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Dodatkowe informacje

Co jest podstawą prawną działań eService związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu?

eService jako największy polski agent rozliczeniowy ma status Krajowej Instytucji Płatniczej, który sprawia, że podobnie jak inni usługodawcy branży finansowej podlega obowiązkom nakładanym przez działający w Polsce system przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Wynikające z tego faktu obowiązki są określane przez krajowe przepisy prawa oraz dyrektywy Unii Europejskiej, na podstawie których jest tworzone prawo lokalne. Podstawowym aktem prawnym, regulującym ten obszar, jest Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku (z późniejszymi zmianami), o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (DZ. U. z 2018r., poz. 723, ze zm.), zwana dalej Ustawą AML/CFT, która wskazuje organy oraz podmioty funkcjonujące w ramach tego systemu oraz precyzyjnie określa ich uprawnienia i obowiązki.

Ilustracja cyfrowy świat

Jakie obowiązki spoczywają na eService?

Zgodnie z Ustawą AML, jednym z elementów realizacji obowiązków wynikających z przepisów jest stosowanie przez eService, tzw. środków bezpieczeństwa finansowego. Wśród najważniejszych procesów, które wynikają z regulacji, jest identyfikacja i cykliczna weryfikacja aktualności danych Klientów Spółki oraz ich beneficjentów rzeczywistych. Proces ten polega na ustaleniu i potwierdzeniu danych identyfikacyjnych tych osób. Wspomniana weryfikacja odbywa się na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby fizycznej lub innych dokumentów, danych lub informacji pochodzących z wiarygodnego i niezależnego źródła.

Dodatkowo, jako instytucja obowiązana w rozumieniu Ustawy AML, eService ma też obowiązek identyfikacji PEP (PEP – ang. politcally exposed person). Oznacza to obowiązek identyfikowania wśród obecnych i potencjalnych Klientów osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, członków ich rodzin oraz osób znanych jako bliscy współpracownicy takich osób.

Money

Jakie dane może zbierać i przetwarzać eService w związku
z obowiązkami nakładanymi przez Ustawę AML?

Realizując swoje obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, eService jest uprawniony do pozyskiwania, przetwarzania oraz aktualizowania danych osobowych osób reprezentujących oraz będących beneficjentami rzeczywistymi podmiotów będących Klientami eService - w tym także danych takich jak numer PESEL, obywatelstwo, państwo urodzenia czy dane dokumentu tożsamości. Dodatkowo agent rozliczeniowy jest zobowiązany do sprawdzenia czy jego klient zarejestrował się w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Jakie mogą być konsekwencje nieprzekazania eService potrzebnych danych lub ich niekompletności?

W przypadku zaistnienia uzasadnionych wątpliwości co do jakości, kompletności czy aktualności danych, na instytucjach płatniczych spoczywa obowiązek zaniechania świadczenia usług na rzecz podmiotu, którego danych nie można jednoznacznie zidentyfikować i zweryfikować.

Domino stop
Prawnik

Jakie inne obowiązki dotyczą przedsiębiorcy?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów, każdy nowo powstały podmiot zobowiązany jest do rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), w ciągu 7 dni od daty wpisu w KRS. Obowiązek taki dotyczy także istniejących podmiotów. Jeśli dotąd nie dokonały one stosownego wpisu, są zobowiązani dopełnić tego obowiązku jak najszybciej, najpóźniej w ciągu 3 m-cy od daty nowelizacji, czyli do 31.01.2022 r.

Rejestracji lub sprawdzenia poprawności wpisu można dokonać na stronie: https://crbr.podatki.gov.pl/

 


Ważniejsze definicje i pojęcia

Co oznacza skrót AML?

To skrót od frazy Anti-Money Laundering, która dotyczy wszystkich działań podejmowanych przez organizacje świadczące usługi finansowe (głównie przez banki), mających na celu wyeliminowanie zjawiska prania pieniędzy.

Kim jest Beneficjent rzeczywisty?

To każda osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna...

Więcej

Kim są osoby zaliczane do kategorii PEP?

PEP (ang. politcally exposed person) to pojęcie odnoszące się do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne – rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby pełniące znaczące funkcje publiczne lub zajmujące znaczące stanowiska publiczne, w tym...

Więcej