Spolka nalezaca do EVO Payments International

Reklamacje składane przez Akceptantów będą rozpatrywane niezwłocznie, zaś odpowiedź na Reklamację będzie udzielona nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji, a w przypadku Reklamacji dotyczącej praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez dostawcę usług płatniczych) – nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania Reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ww. terminie, termin ten może zostać przedłużony, nie więcej jednak niż do 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji, a w przypadku Reklamacji dotyczącej praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez dostawcę usług płatniczych) – nie więcej jednak niż do 35 dni roboczych od dnia otrzymania Reklamacji. O przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia dla rozpatrzenia sprawy oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi Akceptant zostanie poinformowany.